VEDTÆGTER

 1. KLUBBENS NAVN
 2. KLUBBENS FORMÅL
 3. STANDER
 4. OPTAGELSE AF MEDLEMMER
 5. KONTINGENT
 6. UDMELDELSE – EKSKLUSION
 7. ORDINÆR GENERALFORSAMLING
 8. VALGBARHED OG STEMMERET
 9. DAGSORDEN
 10. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.
 11. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
 12. BESTYRELSEN
 13. REGNSKAB
 14. REVISION
 15. VEDTÆGTSÆNDRINGER
 16. KLUBBENS OPLØSNING

1. KLUBBENS NAVN

Klubbens navn er Struer Sejlklub. Dens hjemsted er Struer Kommune


2. KLUBBENS FORMÅL

Klubbens formål er at fremme fritidssejlads for sejl og motor og alle aktiviteter i forbindelse med fjord og hav. Klubben skal arbejde for alle medlemmers interesser.

Klubben er rammen om det fællesskab medlemmerne har om konkurrencer, uddannelser og sociale aktiviteter.

Struer Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion.


3. STANDER

Klubbens stander er blå med byens våben som hvidt ornament.


4. OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, der går ind for klubbens til enhver tid gældende vedtægter. Medlemmer optages i følgende kategorier:

Aktive voksne medlemmer, med eller uden båd

Aktive ungdomsmedlemmer, som ikke må være fyldt 18 år pr. 1. april – kræver samtykke fra forældre/værge

Passive medlemmer, som ikke samtidigt kan være bådejer

Bestyrelsen kan udnævne medlemmer af klubben som æresmedlemmer, hvis de på særlig vis har bidraget til at fremme klubbens formål. Udnævnelsen af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.


5. KONTINGENT

Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet skal være betalt til forfaldsdato.

Opkrævning sker helårligt.

Æresmedlemmer er kontingentfri.


6. UDMELDELSE – EKSKLUSION

Udmeldelse af Struer Sejlklub sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

Et medlem udmeldes administrativt ved manglende kontingentbetaling. Meddelelse herom sendes til den af medlemmet oplyste mailadresse.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, og når mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer derfor. Medlemmet skal inden afgørelsen træffes gives mulighed for at fremføre sit forsvar. Medlemmet kan forlange spørgsmålet om eksklusion endelig afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling, hvor sagen skal optages som særskilt punkt. Vedkommende medlem skal meddeles tidspunkt om generalforsamlingens afholdelse senest fem dage før og har ret til at komme til stede og tale sin sag. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver, at 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer derfor.

Et medlem, som er ekskluderet ved generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem på ny efter en ny generalforsamlingsbeslutning, hvor der gælder samme krav til majoritet. Der ydes ikke refusion af kontingent eller andre medlemsydelser.


7. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen udgør klubbens højeste myndighed. Den afholdes hvert år i februar måned efter mindst tre ugers skriftlig indvarsling med angivelse af dagsorden. Dagsordenen publiceres på klubbens hjemmeside og i klubhuset.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen afholdes. Forslagene vil snarest efter modtagelsen være opslået på opslagstavlen i klubhuset og på klubbens hjemmeside.


8. VALGBARHED OG STEMMERET

Valgbar til bestyrelsen er aktive myndige medlemmer.

Kun aktive medlemmer, som er fyldt 16 år på datoen for generalforsamlingens afholdelse og som har været medlem siden 1. januar, har stemmeret på den ordinære generalforsamling.

Kun aktive medlemmer, som er fyldt 16 år på datoen for generalforsamlingens afholdelse og som har været medlem i mindst 3 måneder, har stemmeret på en ekstraordinær generalforsamling.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.


9. DAGSORDEN

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning forelægges til godkendelse.

Behandling af eventuelt indkomne forslag.

Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

Forelæggelse af budget og kontingent til godkendelse.

Valg af formand eller kasserer.

Valg til den øvrige bestyrelse.

Valg af suppleant til bestyrelsen.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Præsentation af udvalgsmedlemmer.

Eventuelt.


10. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Beslutningerne træffes ved simpelt flertal. Dog jfr. § 6, § 15 og § 16.

Afstemningen foretages mundtligt, men skal foretages skriftligt ved krav fra et stemmeberettiget medlem.

Der udfærdiges referat fra generalforsamlingen indeholdende de trufne beslutninger. Referatet publiceres i Klubhuset og på hjemmesiden senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

Referatet underskrives af dirigenten.


11. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling og afholdes, når formanden eller mindst halvdelen af bestyrelsen eller 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig motiveret begæring herom.

Afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest to måneder efter modtagelse af motiveret begæring.


12. BESTYRELSEN

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold, ligesom det enkelte bestyrelsesmedlem skal arbejde for alle klubbens forhold.

Klubben repræsenteres udadtil af formanden.

Klubben tegnes af formand og kasserer. Ved økonomiske dispositioner kræves formandens og kassererens medvirken og at dispositionerne ligger inden for det af generalforsamlingen vedtagne budget.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere to medlemmer og vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formand og kasserer er ikke på valg samtidig og vælges ved særlig afstemning. Genvalg kan finde sted.

Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der offentliggøres på klubbens hjemmeside og udleveres på begæring. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden, jfr. dog § 6.

Bestyrelsesmøder

Ethvert bestyrelsesmedlem kan kræve indkaldt til bestyrelsesmøde.

Vedtagelse af et forslag kræver at et flertal af bestyrelsen stemmer for. I tilfælde af stemmelighed er for- mandens stemme udslagsgivende.

Der udfærdiges referat af bestyrelsesmøderne indeholdende de trufne beslutninger.

Suppleanter

Der vælges to suppleanter for 1 år ad gangen.

Suppleanten indtræder som ordinært medlem af bestyrelsen ved et ordinært medlems udtræden eller ved et bestyrelsesmedlems forfald af mindst 3 måneders varighed.

Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Valg til de stående udvalg for 1 år ad gangen.

Alle medlemmer er valgbare til udvalgene.

Bestyrelsen fastlægger de enkelte udvalgs kompetencer.

Beslutninger i bestyrelse og udvalg

Alle vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Der henvises til forvaltningslovens § 2 omkring inhabilitet.


13. REGNSKAB

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for regnskabets førelse for udvalg og andre aktiviteter.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.


14. REVISION

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 revisorer og 1 revisor suppleant. Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


15. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Forandring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.


16. KLUBBENS OPLØSNING

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte flertal uanset hvilket antal medlemmer, der er til stede.

I tilfælde af klubbens opløsning skal eventuel tilbageværende formue tildeles frivillige organisationer.


Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 2. april 2016