SEJLADS FOR KVINDER I STRUER SEJLKLUB

Kunne du tænke dig at bruge et par timer hver uge på at sejle sammen med andre kvinder, så se her!

Vi er en flok friske kvinder i Struer Sejlklub, som hver torsdag aften fra omkring 1. maj til midt september, afbrudt af en sommerferie, sejler et par timer sammen ude på fjorden. Vi kalder det kapsejlads. Det er det også, men lige så meget godt kammeratskab og socialt samvær.

Fordi vi synes, det er så fedt at komme ud på vandet, vil vi gerne dele oplevelserne med dig.


Alle kan være med

uanset alder og sejlererfaring. Sejlklubben råder over 3 J80’ere (3-5 mands båd), som vi kan leje. Derudover kan der – efter behov – forsøges etableret lejeaftale med private bådejere. Eller man kommer med sin egen båd.

Uanset om du ønsker at blive gast eller styrmand/skipper, finder vi en plads til dig.

Vi sejler 5-7 sømil, afhængig af vejret. Efter sejladsen mødes vi i klubhuset til kaffe/te og mad, og en god snak. Her får vi også aftenens resultater oplæst af vores tidtager.


Program for sæsonen 2024 (vejledende)

Dato Tid Emne
18. april Kl. 19.00 Opstartsmøde
25. april Kl. 18.00 Vi mødes til Tune-up sejlads
2. maj – 27. juni Kl. 18.00 Banelægning, klargøring, startskud kl. 18.45
13. juni Kl. 17.30 Ladies Cup – Venø Rundt
28. juni – 7. august Sommerpause
8. august – 12. september Kl. 18.00 Banelægning, klargøring, startskud kl. 18.45 (Fra 5. sept. start ½ time før)
19. september Kl. 18.00 Afslutning m/fællesspisning

Mødested: Struer Sejlklub


Priser

Via Sejlklubbens hjemmeside www.struersejlklub.dk betaler hver tilmeldte båd et startgebyr.

Startgebyr sæson pr. båd: kr. 400
Leje af klubbens J80: kr. 4.800
Leje af privat båd: aftales med bådejeren

Desuden kræves der medlemskab af Struer Sejlklub. Taksterne varierer efter medlemstype.

Er du blevet nysgerrig og vil høre mere … så kom til opstartsmødet eller kontakt én af os i udvalget

Karen Hastrup
Tlf.: 2241 7068
Mette Greibe Nielsen
Tlf.: 4041 3211
Majbrit Hansen
Tlf.: 2068 7953

Regler og bestemmelser (under revision …)

Hvor der i nedenstående intet andet er anført, gælder Dansk Sejlunions kapsejladsregler, Online kapsejladsregler (dansksejlunion.dk)

1. Banen:
Det gamle hus, som ligger ude på betonmolen (Bro 1) mellem lystbådehavnen og trafikhavnen, danner rammen om start og måltagning for kapsejladsen.

Startlinjen ligger mellem en kapsejladsbøje ud for starthuset på betonmolen og den inderste røde indsejlingsbøje til trafikhavnen. Første mærkerunding er altid den udlagte bøje nr. 1, ved Bremdal strand.

Banen består af 8 udlagte mærkebøjer i Struer og Venø bugt. Kapsejladsmærkerne ligger med afstande på ½ til 1½ sm, så sejladserne giver mest mulig træning i taktik og bådhåndtering.

Aftenens bane tegnes på skift af de deltagende både umiddelbart inden start, med størst mulig hensyntagen til vindretning og vindstyrke.

Målet for sejladsen er, at den skal have en varighed af ca. 1½ time.

Farvandsafmærkninger respekteres kun, dersom der gøres udtrykkeligt opmærksom derpå, undtaget er dog Vraldkosten, der altid respekteres. Mærke nr. 7 er desuden et begrænsningsmærke, der – undtagen når den er en del af banen – skal passeres på søsiden.

2. Antal starter:
Sejladserne afvikles på torsdage i maj, juni, august og september.

Sejladserne afvikles i ét løb med start kl. 18.45 (i september dog kl. 18.15).

3. Tilmelding
Tilmelding til den enkelte sejlads sker i Struer Sejlklubs klubhus mellem kl. 17:50 og 18:00 (i september ½ time før). Skipper eller en anden repræsentant for båden tilmelder sig hos tidtageren ved afkrydsning på tidtagerens løbsliste. Er båden ikke tilmeldt, tildeles båden point som ikke startet.

4. Resultater:
Resultaterne vil blive oplæst i klubhuset efter hver sejlads og derefter vist på hjemmesiden.

5. Startprocedure:
Varselssignal: 1 hornsignal 5 minutter før start
Klarsignal: 1 hornsignal 4 minutter før start
Et-minut: 1 hornsignal 1 minut før start
Startsignal: 1 hornsignal

Eventuelle ”tyvstarter” signaleres ved 3 korte hornsignaler. Ved måltagning gives et kort hornsignal.

6. Annullering:
Annullering af en sejlads vil blive signaleret ved 3 lange hornsignaler. Sejlads vil blive aflyst eller udsat, hvis vindstyrken gentagne gange er over 12 m/sek. i perioden kl. 17.45 – 18.00 (17:15 – 17:30 i september), samt ved helt manglende vind. Det er suverænt kapsejladsudvalgets beslutning at annullere, aflyse eller udsætte en sejlads.

7. Tidsbegrænsning:
Tidsbegrænsningen for fuldførelse af en sejlads er kl. 22.00 (kl. ?? i september). Tidsbegrænsningen signaleres med 3 lange hornsignaler. Undtaget er Ladies Cup, hvor tidsbegrænsningen er kl. 23.00.

8. Udsættelse af start:
Ved erhvervsskibsanløb gennem sejlrenden udsættes hele startproceduren eller den start, som man er i gang med, signaleret med 2 lange hornsignaler. Ny startprocedure påbegyndes, når renden igen er klar.

9. Tyvstart:
Tyvstart medfører diskvalifikation. Man kan frigøre sig for straf ved at vende tilbage til startsiden af linjen og starte korrekt.

10. Protester:
Protester afgives skriftligt til tidtageren på protestskema, senest 30 minutter efter sidste båd er i mål.

Ved forseelser på banen SKAL den protesterende båd, så hurtigt som muligt, ved at sætte protestflag (Flag ”B”), samt prajning, tilkendegive protesten. Ved brud på regler i Del 2, kan man frigøre sig for yderligere straf ved straks at sejle klar af andre deltagere og foretage en 720 gr. vending jf. regel 44.

11. Protestkomite:
Når der foreligger en protest, udpeger kapsejladsudvalget umiddelbart efter protesttidens udløb en protestkomite bestående af 3 medlemmer. Alle deltagere af sejladsen er pligtige til at påtage sig hvervet som medlem af protestkomitéen.

12. Point:
Der gives point efter kapsejladsbestemmelsernes lavpoint system, jf. tillæg A. Der søges gennemført ca. 15 sejladser samt Ladies Cup. De 10 bedste resultater indgår i det samlede resultat.

13. Målebrev:
Der sejles ikke med målerbrev, men sømiletiderne for de pågældende bådtyper, med eller uden spiler, benyttes, i henholdsvis forårs- og efterårssæsonen. Sømiletiderne offentliggøres på opslagstavlen.

14. Mærkeberøring:
Hvis en båd berører et mærke, kan den rette fejlen ved hurtigst muligt at sejle klar af de øvrige deltagere, og derefter straks udføre én 360 gr. vending indeholdende én stagvending og én bomning.

15. Startzonen:
Det er ikke tilladt at sejle i “zone for startende både” 10 min. før en start, hvis ikke man selv deltager i starten. Både, der ligger i den gamle havn, må dog sejle igennem zonen, men skal så vise størst muligt hensyn til de startende både.

16. Mållinjen:
Det er ikke tilladt at krydse mållinien efter man er taget i mål. Man skal sejle nord om den røde målliniebøje eller direkte i gl. havn.

17. Manglende mærker:
I tilfælde af manglende mærker bør den forreste båd i hvert løb, så vidt det er muligt, erstatte det manglende mærke og ved prajning gøre de øvrige deltagere opmærksom på, at båden erstatter mærket. Båden vil så blive tildelt point svarende til ikke dårligere end dens aktuelle placering i serien.

18. Lanterneføring:
Lanterner skal tændes ved solnedgang. Tidspunkt for solnedgang oplyses ved tilmeldingen.

19. Instruktør:
Det er tilladt at medtage en instruktør 3 gange i sæsonen, og dette skal meddeles ved tilmeldingen. Instruktøren må hverken være gast eller skipper. Instruktør er ikke tilladt ved Ladies Cup.

20. Ladies Cup:
Ladies Cup regnes ikke ind i det samlede resultat. Ladies Cup er åben for andre kvindesejlere fra Limfjorden.

21. Startzone:

22. Spiler:

Vil man sejle med spiler, skal man tilmeldes med denne. Man kan tilmelde ved sæsonstart, eller efter sommerferien. Man sejler så med handicap herefter i den del af sæsonen, man er tilmeldt med spiler.