VENØ RUNDT – FORÅR – SEJLADSBESTEMMELSER

Hvor der i nedenstående intet andet er anført, gælder WS’s kapsejladsregler og Dansk Sejlunions forskrifter. Der sejles efter reklamekategori C.

1. Bane
Start og mållinje er mellem inderste røde sejlrendebøje og bøje m. rødt flag udlagt ud for det gamle klubhus. Banen, der sejles på bliver fastlagt kl. 09.00.

Alle sømærker skal passeres på søsiden, dog ikke de mærker, der indgår som en del af banen. Mærke no. 7 er desuden et begrænsningsmærke, der undtagen når det er en del af banen, skal passeres på søsiden.

2. Antal starter
Der sejles 3 starter

  • Sejlads for Sjov uden gyldigt målerbrev, samt H-Både – start kl. 10.00
  • Både, fra onsdagssejladsernes start 1 – start kl. 10.15
  • Både, fra onsdagssejladsernes start 2 – start kl. 10.30

Tilmelding senest søndagen før løbet til kontaktpersoner nævnt i pkt. 17 af hensyn til løbsinddeling. Tilmeldingsgebyr på kr. 30,00 betales på løbsdagen.

3. Resultater
Resultatet vil blive beregnet efter en af de 4 mål båden er udstyret med jf. Dansk Sejlunion. Det er vindstyrken målt på starthusets vindmåler kl. 09.00, der afgør om der sejles efter TACIL, TACIM TACIH eller GPH målt den pågældende dag.

  • TACIL = Sømiletid på en cirkel bane i ’lette’ vindstyrker fra 5 m/s og under.
  • TACIM = Sømiletid på en cirkel bane i ’mellem’ vindstyrker mellem 4 og 8 m/s.
  • TACIH = Sømiletid på cirkel bane i ’hårde’ vindstyrker fra 7 m/s og over
  • GPH = Generel sømiletid på en cirkel bane som et vægtet gennemsnit af vindstyrkeområderne, ’let’, ’mellem’ og ’hård’
    (GPH er sammensat af 3 dele TACIL, 12 dele TACIM og 5 dele TACIH).

Dog forbeholder kapsejladsudvalget sig retten til at ændre målet jf. vindområdet, såfremt at vinden har ændret sig væsentlig under sejladsen.

En cirkel bane er ca. 25% kryds, 50% slør og 25% læns.

Resultaterne hvis muligt blive oplæst i klubhuset efter sejladsen, ca. 30 min. efter sidste båd er måltaget.

4. Startprocedure
Varselssignal: Klarsignal: Et-minut-signal: Startsignal:

1 hornsignal 5 minutter før start 1 hornsignal 4 minutter før start 1 hornsignal 1 minut før start
1 hornsignal

”Tyvstarter” en båd – tillægges båden en tidsstraf på 30 min. – Tyvstart markeres med 3 korte hornsignaler/skud

5. Opgivelse
Opgivelse af en sejlads vil blive signaleret ved 3 lange hornsignaler.
Sejlads vil blive opgivet ved vindstyrker over 13 m/s i gennemsnit målt over 1 minut, på sejlklubbens vindmåler, og i op til 45 minutter før første start, samt ved helt manglende vind.

Det er suverænt kapsejladsudvalgets beslutning at opgive en sejlads.

6. Tidsbegrænsning
Tidsbegrænsningen for fuldførelse af en sejlads er kl. 18.00, tidsbegrænsningen signaleres med 3 lange hornsignaler/skud.

7. Udsættelse
Udsættelse signaleres med 2 lange hornsignaler/skud.

8. Protester
Protester afgives skriftligt til tidtageren på protestskema, senest 30 minutter efter sidste båd er i mål. Ved forseelser på banen SKAL den protesterende båd praje ”Protest” og tydeligt vise et rødt flag ved første rimelige lejlighed for de to ting jf. regel 61.1(a)

Ved brud på en regel i Del 2 kan en båd påtage sig en straf ved straks at sejle klar af andre både og foretage en 2 rundes straf jf. regel 44.

Protestrummet befinder sig i Struer Sejlklubs klubhus.

9. Ombudsmand
Umiddelbart efter protesttidens udløb kan parterne sammen med en af kapsejladsudvalget udpeget ombudsmand søge konflikten løst indenfor en periode af 10 min.
I modsat fald overgår sagen til protestkomiteen.

10. Protestkomite
Når der foreligger en protest, udpeger kapsejladsudvalget en protestkomite bestående af 3 medlemmer. Alle deltagere i sejladsen har pligt til at påtage sig hvervet som medlem af protestkomiteen. Protestkomiteens afgørelser kan appelleres til Dansk sejlunions Appel og regeludvalg.

11. Samlet vinder
Der bliver kåret en vinder i 1. start. Der kåres en vinder for både med spiler og en vinder for både uden spiler i 2. start, samt en vinder i 3. start.

Der kåres en vindende klub mellem Gyldendal og Struer ud fra de 3 bedst placerede både med gyldigt målerbrev fra hver klub.

Præmier for hver 5. startende båd.

12. Målerbrev
Gyldigt målebrev skal forevises ved tilmelding. Det er DH målerbrevet med max. sejlareal der er gyldig. Målerbrevet kan ikke ændres 8 dage før sejladsen.

13. Mærkeberøring
Hvis en båd overtræder regel 31, kan den rette fejlen ved, jf. regel 31, hurtigst muligt at sejle klar af de øvrige deltagere, og foretage en én rundes straf.

14. Start zone
Det er ikke tilladt at sejle i ”Startzonen” mere end 10 min før ens start.

15. Mållinjen
Det er ikke tilladt at krydse mållinjen, efter man er taget i mål. Ved måltagning i mørke skal sejlnummer belyses.

16. Banen