VENØ RUNDT – EFTERÅR – SEJLADSBESTEMMELSER

Hvor der i nedenstående intet andet er anført, gælder ISAF ́s kapsejladsregler og Dansk Sejlunions forskrifter. Der sejles efter reklamekategori C.

1. Bane

Start og mållinje er mellem inderste røde sejlrendebøje og bøje m. rødt flag udlagt ud for det gamle Struer Sejlklub klubhus på Bro 1. Banen, der sejles på samt endeligt starttidspunkt for første båd bliver fastlagt kl. 09:00 på skippermødet i klubhuset.

Alle sømærker skal passeres på søsiden, dog ikke de mærker, der indgår som en del af banen.


2. Antal starter

Der sejles med omvendt respit, dvs. langsomste båd først, med forventet første start kl. 10:00.00. Liste med starttidspunkt vil blive fremlagt i klubhuset på løbsdagen. På startlisten vil alle både med gyldigt målerbrev fremgå.

Texel samt både uden målerbrev (for sjov) starter 30 minutter efter første båds starttidspunkt.

Endelig tilmelding senest 08:30 ved afkrydsning på fremlagt startliste i klubhuset på løbsdagen.


3. Resultater

Da der startes efter omvendt respit, er resultatet afgjort for kølbåde med målerbrev efter rækkefølgen over mållinjen. (Først over linien vinder, anden nr. 2 osv.)

Resultaterne vil blive oplæst i klubhuset efter sejladsen, ca. 30 min. efter sidste båd er måltaget.


4. Startprocedure

Bådene starter selv efter tider på startlisten (der benyttes GPS tid)

”Tyvstarter” en båd – tillægges båden en tidsstraf på 30 min. – Tyvstart markeres med 3 korte hornsignaler/skud


5. Opgivelse

Opgivelse af en sejlads vil blive signaleret ved 3 lange hornsignaler.
Sejlads vil blive opgivet ved vindstyrker over 13 m/sek. i gennemsnit målt over 1 minut, på sejlklubbens vindmåler, og i op til 45 minutter før første start, samt ved helt manglende vind.

Det er suverænt kapsejladsudvalgets beslutning at opgive en sejlads.


6. Tidsbegrænsning

Tidsbegrænsningen for fuldførelse af en sejlads er kl. 20:00, tidsbegrænsningen signaleres med 3 lange hornsignaler/skud.


7. Udsættelse

Udsættelse signaleres med 2 lange hornsignaler/skud.


8. Protester

Protester afgives skriftligt til tidtageren på protestskema, senest 30 minutter efter sidste båd er i mål. Ved forseelser på banen SKAL den protesterende båd praje ”Protest” og tydeligt vise et rødt flag ved første rimelige lejlighed for de to ting jf. regel 61.1(a)

Ved brud på en regel i Del 2 kan en båd påtage sig en straf ved straks at sejle klar af andre både og foretage en 2 rundes straf jf. regel 44.

Protestrummet befinder sig i Struer Sejlklubs klubhus.


9. Ombudsmand

Umiddelbart efter protesttidens udløb kan parterne sammen med en af kapsejladsudvalget udpeget ombudsmand søge konflikten løst indenfor en periode af 10 min.
I modsat fald overgår sagen til protestkomiteen.


10. Protestkomite

Når der foreligger en protest, udpeger kapsejladsudvalget en protestkomite bestående af 3 medlemmer. Alle deltagere i sejladsen har pligt til at påtage sig hvervet som medlem af protestkomiteen. Protestkomiteens afgørelser kan appelleres til Dansk sejlunions Appel og regeludvalg.


11. Samlet vinder

Der bliver kåret en vinder for hele løbet (overalt).

Præmier for hver 5. startende båd.


12. Målerbrev

Gyldigt målebrev skal kunne forevises ved tilmelding. Det er DH målerbrevet med max. sejlareal der er gyldig. Målerbrevet kan ikke ændres 8 dage før sejladsen.


13. Mærkeberøring

Hvis en båd overtræder regel 31, kan den rette fejlen ved, jf. regel 31, hurtigst muligt at sejle klar af de øvrige deltagere, og foretage en én rundes straf.


14. Start zone

Det er ikke tilladt at sejle i ”Startzonen” mere end 10 min før ens start.


15. Mållinjen

Det er ikke tilladt at krydse mållinjen, efter man er taget i mål. Ved måltagning i mørke skal sejlnummer belyses.


16. Manglende mærker

I tilfælde af manglende mærker bør den forreste båd, så vidt det er muligt, erstatte det manglende mærke og ved prajning gøre de øvrige deltagere opmærksom på, at båden erstatter mærket.
Båden vil så blive tildelt point svarende til dens aktuelle placering i serien.


17. Kontaktpersoner og tilmelding

Søren Christiansen
Tlf.: 4038 4844

Banen