Onsdagssejladserne

Banekort


Sejladsbestemmelser for onsdagssejlads

Hvor der i nedenstående intet andet er anført, gælder ISAF ́s kapsejladsregler og Dansk Sejlunions forskrifter. Der sejles efter reklamekategori C.


1. Bane

Start og mållinje er mellem inderste røde sejlrendebøje og bøje m. rødt flag udlagt ud for det gamle klubhus. Banen, der sejles på, fastlægges for hver sejlads kl. 17.50 – fra 1. september kl. 17.20.

Vraldkosten skal altid respekteres. Mærke no. 7 er desuden et begrænsningsmærke, der undtagen når det er en del af banen, skal passeres på søsiden.


2. Antal starter

Antal starter i hver sejlads fremgår af løbslisterne. Der tilstræbes en sejladslængde på ca. 11⁄2-2 timer.

Der sejles 3 starter:

  • Både med gyldigt målerbrev over ca. 30 fod – Start 1 – start kl. 18.30
  • Både med gyldigt målerbrev under ca. 30 fod – Start 2 – start kl. 18.40 (H-både og lignende)
  • Sejlads for Sjov uden gyldigt målerbrev – start kl. 18.50

Første start er onsdage kl. 18.30 – fra 1. september kl. 18.00.

Tilmelding til den enkelte sejlads skal ske senest 10 min. før 1. start i klubhuset.

Der betales et tilmeldingsgebyr jf prisliste


3. Resultater

Resultatet vil blive beregnet efter en af de 7 sømiletider jf. DS Målerbrev.

Det er vindstyrken målt på starthusets vindmåler 45 min. før første start, der afgør om der sejles efter let, mellem eller hård vind målet den pågældende dag.

Cirkel bane

GPH – Generel sømiletid på en cirkel bane som et vægtet gennemsnit af vindstyrkeområderne, ’let’, ’mellem’ og ’hård’

TACIL – Sømiletid på en cirkel bane i ’lette’ vindstyrker fra 4 m/s og under

TACIM – Sømiletid på en cirkel bane i ’mellem’ vindstyrker mellem 3 og 9 m/s

TACIH – Sømiletid på en cirkel bane i ’hårde’ vindstyrker fra 8 m/s og over

Op-ned bane

TAUDL – Sømiletid på en op-ned bane i ’lette’ vindstyrker fra 4 m/s og under

TAUDM – Sømiletid på en op-ned bane i ’mellem’ vindstyrker mellem 3 og 9 m/s

TAUDH – Sømiletid på en op-ned bane i ’hårde’ vindstyrker fra 8 m/s og over

Se beskrivelsen omkring sømiletider i DH regel 6.1.1

Dog forbeholder kapsejladsudvalget sig retten til at ændre målet jf. vindområdet, såfremt at vinden har ændret sig væsentlig under sejladsen.

Kapsejladskomiteens valg af sømiletid kan ikke gøres til genstand for anmodning om godtgørelse i henhold til RRS 60.1 (b) og 62.1 (a).

Resultaterne vil blive oplæst i klubhuset efter sejladsen og derefter vist på klubbens hjemmeside.

Klubmesterskabet sejles som et samlet stævne af alle sejladser afholdt onsdage, 2 stk. Venø Rundt og Fjordfræseren.


4. Startprocedure

 

Varselssignal: 1 hornsignal 5 minutter før start
Klarsignal: 1 hornsignal 4 minutter før start
Et-minut-signal: 1 hornsignal 1 minut før start
Startsignal: 1 hornsignal

”Tyvstarter” signaleres ved 3 korte hornsignaler. Ved måltagning gives et kort hornsignal.


5. Opgivelse

Opgivelse af en sejlads vil blive signaleret ved 3 lange hornsignaler.

Sejlads vil blive opgivet ved vindstyrker over 13 m/s i gennemsnit målt over 30 sekunder på vindmåleren i starthuset op til 45 minutter før første start, samt ved helt manglende vind.

Det er suverænt kapsejladsudvalgets beslutning at opgive en sejlads.


6. Tidsbegrænsning

Tidsbegrænsningen for fuldførelse af en sejlads er kl. 22.00, tidsbegrænsningen signaleres med 3 lange hornsignaler.


7. Udsættelse

Udsættelse signaleres med 2 lange hornsignaler.

Ved et erhvervsskibs passage af sejlrenden udsættes alle ikke afviklede starter, og ny startprocedure påbegyndes når sejlrenden igen er klar.


8. Protester

Protester afgives skriftligt til tidtageren eller repræsentant fra kapsejladsudvalget på protestskema, senest 30 minutter efter sidste båd er i mål. Ved forseelser på banen SKAL den protesterende båd praje ”Protest” og tydeligt vise et rødt flag ved første rimelige lejlighed for de to ting jf. regel 61.1(a)

Ved brud på en regel i Del 2 kan en båd påtage sig en straf ved straks at sejle klar af andre både og foretage en to runders straf jf. regel 44.


9. Protestkomite

Når der foreligger en protest, udpeger kapsejladsudvalget en protestkomite bestående af 3 medlemmer.

Alle deltagere i sejladsen har pligt til at påtage sig hvervet som medlem af protestkomiteen. Protestkomiteens afgørelser kan appelleres til Dansk sejlunions Appel og regeludvalg.


10. Point

Der gives point efter ISAF ́s lavpoint system, jf. tillæg A

Der er 1 fratrækker for hver 4. startet sejlads.


11. Målerbrev

Målerbrev hentes af kapsejladsudvalget hos Dansk Sejlunion.

En båd kan ikke deltage/opnå point i starter inden gyldigt målerbrev hos Dansk Sejlunion er udstedt.

Det er målerbrevet med max. sejlareal, der er gyldig under hele serien – det tillades ikke at ændre målerbrevet til at sejle med og uden genua pga. af vejret.


12. Mærkeberøring

Hvis en båd overtræder regel 31, kan den rette fejlen ved, jf. regel 31, hurtigst muligt at sejle klar af de øvrige deltagere, og foretage en én rundes straf.


13. Start zone

Det er kun tilladt at sejle i ”Startzonen” i den 10 min. periode, der ligger forud for bådens start.

Både, der ligger i den gamle havn, må dog sejle igennem zonen, men skal så vise størst muligt hensyn til de startende både.

Overholdes denne regel ikke – bliver båden diskvalificeret uden yderligere varsel af kapsejladsudvalget.


14. Mållinjen

Det er ikke tilladt at krydse mållinjen, efter man er taget i mål. Man skal sejle nord om den røde mållinjebøje (inderste sejlrendebøje) eller direkte i gl. havn.

Ved måltagning i mørke skal sejlnummer belyses.


15. Manglende mærker

I tilfælde af manglende mærker bør den forreste båd, så vidt det er muligt, erstatte det manglende mærke og ved prajning gøre de øvrige deltagere opmærksom på, at båden erstatter mærket.

Båden vil så blive tildelt point svarende til dens aktuelle placering i serien.


16. Lanterneføring

Lanterner skal tændes ved solnedgang. Tidspunkt for solnedgang anføres i starthuset. Ved solnedgang overgår sejladsen fra kapsejladsregler til søvejsregler.