Generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

SØNDAG DEN 25. FEBRUAR 2018 KL. 14:00

MED SPISNING KL. 12:30

 

Bestyrelsen for Struer Sejlklub indkalder hermed, i henhold til vedtægterne, til ordinær generalforsamling til afholdelse  den 25. februar 2018, kl. 14.00 i klubhuset.


Dagen starter med en frokost fra kl. 12.30 – 14.00. Herefter afholdes generalforsamling med dagsorden i flg. vedtægterne.

Vi håber at se rigtig mange børnefamilier til generalforsamlingen. Derfor vil der være underholdning for børnene i Lukafet, mens mor og far er til den mere officielle del. HUSK TILMELDING af hensyn til maden (frokostbuffet) til formand@struersejlklub.dk eller på sms/telefon på 23246229 senest d. 20. februar. Oplys venligst om, hvor mange voksne og børn, der kommer. Pris voksne 100 kr. inkl. en øl eller vand  – børn under 12 år halv pris.


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning forelægges til godkendelse.
 3. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
  1. Klubhuset står overfor store vedligeholdelses omkostninger. Derfor har bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe, som har arbejdet med løsningsmodeller på dette.
   Løsning 1: Renovering af bestående bygning. Omkostningsniveau 1 mio. kr.
   Løsning 2: Bygning af nyt klubhus i to etager. Omkostningsniveau 7 mio. kr.
   Bestyrelsen foreslår Løsning 2 og ønsker mandat til at gå videre med dette.
   Hvis dette forkastes ønsker bestyrelsen mandat til at igangsætte Løsning 1.
 4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
 5. Forelæggelse af budget og kontingent til godkendelse.
 6. Valg af formand eller kasserer.
  Britt Lundager er på valg og modtager genvalg
 7. Valg til den øvrige bestyrelse
  Jørgen Jepsen er på valg og modtager genvalg
  Frank Høgsberg er på valg og modtager genvalg
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 10. Præsentation af udvalgsmedlemmer
 11. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde

senest 2 uger før generalforsamlingen dvs. senest søndag d. 11. februar 2018. Forslagene vil

snarest efter modtagelsen, blive opslået på opslagstavlen og på Struer Sejlklubs hjemmeside.

Bestyrelsen